Geen dia's ingevoerd.

AVG

In verband met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u op deze pagina van onze website de verklaring horende bij Natuurpark de Leemputten (www.de-leemputten.nl).

In deze Privacyverklaring vindt u bepalingen met betrekking tot de website www.de-leemputten.nl. Tevens is deze privacyverklaring van toepassing op alle vormen van verzameling en registratie van persoonsgegevens binnen het bedrijf Natuurpark de Leemputten.

Registratie persoonsgegevens:
Wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening van Natuurpark de Leemputten, een informatie-aanvraag verstuurd of anderszins contact heeft met Natuurpark de Leemputten, worden uw persoonsgegevens verzameld en geregistreerd door Natuurpark de Leemputten. Dit geldt enkel voor de persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt. Natuurpark de Leemputten zal deze persoonsgegevens gebruiken in het kader van haar eigen dienstverlening, nooit ten behoeve van externen.

Behandeling gegevens:
De door u verstrekte persoonsgegevens en de automatisch verzamelde gegevens zullen nooit zonder uw voorafgaande toestemming aan derde partijen ter beschikking worden gesteld (koop, huur, delen), tenzij Natuurpark de Leemputten hiertoe gehouden is door een wettelijke bepaling of een bevel, of wanneer Natuurpark de Leemputten betrokken raakt bij een bedrijfsfusie en/of overname. In zulks geval wordt u daar tijdig over geïnformeerd. Natuurpark de Leemputten is gehouden alle redelijke maatregelen te nemen om uw privacy zo veel mogelijk te waarborgen.

Wet bescherming persoonsgegevens:
De Wet bescherming persoonsgegevens ziet toe op de bescherming van de privacy van burgers. Natuurpark de Leemputten respecteert deze wet en zal uitsluitend in lijn met hetgeen hierin bepaald is handelen. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verwijderd worden, aangepast worden of wanneer u inzage in uw geregistreerde persoonsgegevens wenst, kunt u een schriftelijk verzoek daartoe richten aan onderstaand adres of emailadres.

Overig:
Eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kan Natuurpark de Leemputten geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met uw persoonsgegevens. Natuurpark de Leemputten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Indien u vragen heeft met betrekking tot uw privacy kunt u contact opnemen via onderstaande contact-gegevens:

Natuurpark de Leemputten
Zwolse Veenweg 4,
7142 HT Groenlo

www.de-leemputten.nl
info(at)de-leemputten.nl
Telefoon: 0544 – 468801 (alleen bereikbaar tijdens openingstijden)

 

Privacyverklaring t.a.v. boekingen voor het Karpervissen:
 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij maken gebruik van UwBoeking.com, deze verwerkt je persoonsgegevens voor ons doordat je
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
avg(at)uwboeking.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
UwBoeking.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om de reservering uit te kunnen voeren
 • UwBoeking.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, denk hierbij aan de bewaarplicht van de belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming
UwBoeking.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
UwBoeking.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor
de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens

 • Personalia > 7 jaar Belastingwet
 • Adres > 7 jaar Belastingwet
 • Email > 7 jaar Belastingwet
 • Telefoon > 7 jaar Belastingwet

Delen van persoonsgegevens met derden
UwBoeking.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens. UwBoeking.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
UwBoeking.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door UwBoeking.com en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar avg(at)uwboeking.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van
je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

UwBoeking.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
UwBoeking.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
avg(at)uwboeking.com

arrow_upward